Ahmet Tekin

 

http://ahmettekin.net/files/ahmet_tekin.jpg

 

1946 sonbaharında bağlar bozulurken Nevşehir’in Karacauşağı köyünde doğdu. İlkokul’a devam ederken hafızlığı da bitirdi. 1968’de İstanbul İmam-Hatip Okulu’ndan birincilikle mezun oldu. 1972’de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü, 1974'te İstanbul Üni-versitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1973'te Edebiyat Fakülte-si’nde Umumi Sosyoloji sertifikası aldı. Hukukta öğrenim gördüğü sırada Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi ve Hukuk Metodolijisi dersle-rini seçerek okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ka-mu Hukuku'nda  doktoraya başladı, tez safhasında bıraktı. Kamu Hukuku, Tefsir ve Hadis Uzmanıdır.

1968’de “İslâm Fıkhında Mürtede Ait Hükümler” isimli Doç. Dr. Abdürrezzak Samarrâî’nin kitabının dörtte üçünü
 (Osman Zeki Soyyiğit’le birlikte) tercüme etti. O dönemde “Türk ve Amerikan Hukuklarında Grev ve Lokavt Ertelemesi”, “İslâm Hukukunda Ya-bancılar Hukuku”, “İslâmdan Önceki Türkler’de Devlet ve Hukuk Anlayışı” konularında üç önemli çalışma yaptı.

1971’de Muhammed Yusuf Kândehlevî’nin “Hadislerle Hz. Peygam-ber ve Ashabının Yaşadığı Müslümanlık” isimli 5 ciltlik hadis kitabını (rahmetli Ahmet Muhtar Büyükçınar, rahmetli Yaşar Erol, Prof. Dr. Ömer Faruk Harman ve Mustafa Yalçın ile birlikte) tercüme etti. Kitap 7 baskı yaptı.

1974’te Talim Terbiye Kurulu Başkanı’nın başkanlığında “Ahlâk Dersleri Programı”’nı hazırlayan komisyonda çalıştı. Rahmetli Doç. Dr. Nurettin Topçu, Rahmetli Prof. Dr. Erol Güngör, rahmetli Yaşar Erol ve Doç. Dr. Emin Işık ile birlikte orta öğretimde oku-tulan “Ahlâk” kitaplarını yazdı. Bu kitaplar 1975 – 1980 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu tarafından her yıl 14 milyon adet bastırılmıştır.

Kalem Yayınevi’nde 155 kitap neşretti. Bu kitapların editörlüğünü yaptı. Bu arada Ahmet Muhtar Büyükçınar, Ömer Faruk Har-man, Yaşar Erol ile birlikte, Kur’an’dan sonra 6 büyük hadis kitabından biri olan İmam Neseî’nin 8 ciltlik Sünenü’n-Neseî’sini, Şâfiî imamlarından Süyûtî’nin şerhi ve Hanefi imamlardan Sindî’-nin haşiyesiyle birlikte tercüme etti.

1982’den itibaren üç yıl süreyle İstanbul’da neşredilen “el-Mîsâk” isimli bir Arapça gazetenin sorumlu Yazı işleri Müdürlüğü’nü yaptı. Türkiye’de çizgileri Türk ressamlarına ait olan renkli ve re-simli çocuk kitaplarını ilk neşreden oldu. Kanunî devrinde Arapça divan yazan Türk şairlerinin şiirlerinin tercümesini redakte etti.

1999’da “Hz. Ali k.v.'nin Rivayet Ettiği Hadisler ve Görüşleri”ini derleyip tercüme etti. “Delâilü’l-Hayrât” adlı bir dua kitabıyla “Bu-harî’den Seçme Hadisler” adlı 2 ciltlik bir hadis kitabı metinleri ve şerhleriyle birlikte Yasin Yayınevi’nde neşredildi.

Neşrine devam ettiği eserler :

• Makâlat - Hacı Bektaşî Veli’nin Konuşmaları ve Öğütleri


• Kur’ân’ın Anlaşılmasına Doğru - Tefsirî - Meal

   Lügatli Tefsîrî Meal


• Kur’an Yolunda Kalem Oynatanlar - Meallerle ilgili eleştiriler


• Kur’ân’ı Hedef Alan Tahrifatçılar


• Kur’an ile İlân Edilen İnsan Hakları

• Diyalogculara Kur’an Dersi


• Sünnetin Anlaşılmasına Doğru
3 Cilt  3400 Sayfa –
Kaynaklarıyla birlikte 8000 Hadisi havi


• Peygamberimizin Yol Arkadaşları 2 Cilt 2224 Sayfa


• Bütün İnsanlığın Peygamberi Hz. Muhammed s.a.
Tam Metin Veda Hutbesi ile birlikte


• Kur’an ve Sünnet'teki Veciz Dualar

• Atatürk'ün Manevi Dünyası – Rahmi Vardı
( Ahmet TEKİN ‘in katkılarıyla)


• Hak Din İslam ve Hak Dinden Sapmalar - Misyoner Papazların, İncil'in ve hristiyanlığın meşrûiyetine kaynak zannettikleri Kur’an âyetle-riyle ilgili doğru anlayışlar.

 

•  Hz. Muhammed s.a.in İnsanlığa Hitabı - Veda Hutbesi tam metni ve 8 dile tercümesiyle birlikte

 Neşredilecek eserler :

• Nüzul Sebepli-Hadis İrtibatlı-Lügatli Tefsîrî Meal 


• İslam Teşrî Tarihi

 

• Kur’ân’ı Kerim Lugatı - Türkiye Türkçesi ile birlikte bütün Türk lehçelerinde hazırlanarak Türk Diline ve Kur’an’ı Kerim'e hizmeti amaçlayan bir kitap.

 

• Kur'ân-ı Kerim Tefsîri

Kur’ânî Kaynaklar Dizisi:

Devlet ve Vatan - Aile - Ekonomi – Din, İslam -  Hz. Muhammed s. –  Peygamberler a.s -  Ehl-i Kitab -  Kur’an -  İman, İbadetler - Va-tan, Cihad, Hicret - Akıl, İlim, Tefekkür - Özgürlükler ve Sınırları - Kur’anın Pozitif ve Sosyal İimlere Kaynaklığı

Arapça, İngilizce, Farsça bilir. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

 

Telefon: 0216 325 00 33 - 0533 221 09 81

Faks : 0216 341 36 22

e-mail: nizamiye47@mynet.com